Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Borduurparadijs

versie 8 juli 2020

Artikel 1 Algemeen

1.     Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u de leverings- en betalingsvoorwaarden heeft geaccepteerd.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden en bedingen van derden worden niet erkend door Borduurparadijs.

2.     Borduurparadijs draagt er zorg voor dat het geleverde product beantwoordt aan de in het aanbod vermelde specificaties.

3.     Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Borduurparadijs kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.     Het Borduurparadijs behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 2 Levering

1.     Als u bestelt met het winkelwagentje en ontvangt u, na het afronden van de bestelling, een orderbevestiging die u kunt uitprinten.

2.     De levertijd gaat in na ontvangst van uw betaling.

3.     Indien voorradig zal uw bestelling binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling worden toegestuurd.

4.     Indien het bestelde artikel niet voorradig is kan de levertijd oplopen van 2 tot 6 weken, dit is mede afhankelijk van welke leverancier het bestelde artikel is.

5.     Omdat het aanbod in onze webshop erg groot is kunnen wij uiteraard niet alles op voorraad hebben.

6.     Bij levering van de artikelen ontvangt u ook altijd een factuur.

7.     Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

8.     Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

9.     Aan de leveringsplicht van het Borduurparadijs zal, zonder tegenbewijs, zij voldaan zodra de door het Borduurparadijs geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij de bezorging aan huis geldt het rapport van de vervoerder, met het de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van aanbod tot levering.

 

Artikel 3 Prijzen

1.     Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en prijsveranderingen. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.     Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW.

 

Artikel 4 Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor:

·       goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld door maatwerk, of die een duidelijke persoonlijk karakter hebben (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend stof die op maat geknipt is)

·       voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in verband met hygiëne, of die snel kunnen bederven of verouderen.

·       de levering van boeken, tijdschriften of patronen, garens

·       speciaal voor de klant bestelde artikelen die niet op voorraad zijn.

·       workshops of workshopsmaterialen.

 

Artikel 5 Beheer van persoonlijke gegevens

1.     Wanneer u een bestelling plaatst, worden uw gegevens opgeslagen in het klantenbestand van het Borduurparadijs. Borduurparadijs houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

2.     Wij respecteren uw privacy en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

3.     Borduurparadijs maakt soms gebruik van een mailinglijst, hiervoor kunt u zich zelf aanmelden. Elke mailing geeft aan hoe u zichzelf van de mailinglijst kan verwijderen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid en overmacht

1.     Borduurparadijs is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Borduurparadijs. Borduurparadijs is aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis. 

2.     Aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

3.     In geval van overmacht is Borduurparadijs niet gehouden aan haar verplichtingen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort zolang de overmacht voortduurt.

4.     Bij overmacht is de tekortkoming niet te wijten aan schuld en komt niet voor rekening van Borduurparadijs volgens de wet, een rechtshandeling of volgens in het verkeer geldende opvattingen.

5.     Onder overmacht wordt verstaan, naast de tekst daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Borduurparadijs geen invloed kan uitoefenen en niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tot die oorzaken behoren in ieder geval epidemieën, arbeidsongeschiktheid, staking, brand, bedrijfs-, dan wel energiestoringen, niet of niet tijdige levering van leveranciers en storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of verbinding.

6.     De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen en overmachtsbepalingen zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of als er sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

1.     Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende producten en gebruikte materialen op de website, maar ook bij , workshops of weekenden (waaronder , maar niet uitsluitend, auteursrechten op teksten en afbeeldingen alsook eventuele geregistreerde merken) liggen bij Borduurparadijs en/of haar licentiegevers.

2.     Producten en materialen waar intellectueel eigendom op rust mogen alleen in huiselijke kring worden. gebruikt.

3.     Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Borduurparadijs, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

Op overeenkomsten tussen Borduurparadijs en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Powered by webXpress